Information

Här kan du som vill veta mer läsa om ordet sexarbete, om skadereduktion och om den svenska sexköpslagen. Dessa begrepp och koncept är centrala för att förstå vad vi sexarbetare kämpar för och varför.

OM SEXARBETE

Många tror att man väljer att använda ordet sexarbetare i ett försök att legitimera det som yrke samt för att öka acceptansen för gruppen i samhället. Det är delvis sant men det finns flera anledningar som är lika viktiga.

SEXARBETE ÄR ARBETE

Det är långt ifrån alla som utför olika typer av sexuella tjänster som identifierar aktiviteten som sitt yrke. En del tycker att det är en hobby, andra att det är en del av den privata sexualiteten medan vissa, av olika skäl, känner att de saknar andra realistiska sätt att försörja sig på. Men de allra flesta anser faktiskt att de utför ett arbete och därmed borde ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra arbetare.

SEXARBETE ÄR NÅGOT MAN GÖR, INTE NÅGOT MAN ÄR

Människorna som arbetar med sexarbete är inte den homogena grupp som samhällets stereotyp oftast låter påskina. Andra grupper som utför olika typer av tjänster mot ersättning anses sällan besitta en rad gemensamma egenskaper, där skiljer man nästan alltid på vad någon gör och vad hen är. Sexarbetare borde rimligtvis förtjäna samma respekt. Att vi valt att arbete med sexuella tjänster i någon form säger per automatik inget om vår bakgrund, samhällsklass eller livssituation.

Det är inte heller sant att sexarbete nödvändigtvis är något man behöver ”räddas” ifrån. Svenska samhällets sociala insatser bygger, med något undantag på inställningen att alla sexarbetare är offer. De som inte anser sig behöva hjälp att lämna sexindustrin antas lida av ett falskt medvetande. Detta är i princip ett omyndigförklarande som innebär att man inte antas förstå sitt eget bästa.

Enligt samma antagande blir ovilja att lämna branschen bara ytterligare ett bevis på hur destruktivt det är med sexarbete. Teorin är att man mår så enormt dåligt att man lever i förnekelse och inte klarar av att erkänna det ens för sig själv och den enda lösningen att måste man räddas från sig själv och den olyckliga situation man försatt sig i.

Med hjälp av denna förklaringsmodell kan myndigheter och politiker gång på gång misskreditera sexarbetare och vägra lyssna på våra åsikter när det gäller beslut som rör oss och våra liv. 

Tvärt emot dessa antaganden om olycklighet finns det studier (UK, Nya Zeeland, Australien och Nederländerna) som jämfört välmåendet mellan kvinnor som arbetar med sex och kvinnor med andra yrken. De visar att endast en minoritet, oftast de som arbetar på gatan, mår sämre än kvinnorna i den andra gruppen. Den stora majoriteten sexarbetare mår lika bra, eller bättre, än de som försörjer sig på något annat än sex. Det är alltså inte sexarbete i sig utan de villkor man arbetar under som påverkar hur individuella sexarbetare mår. Det främsta målet för sexarbetarorganisationer som Rose Alliance är att förbättra dessa villkor. 

Slutligen är det sällan vi kräver att tandläkare, frisörer eller politiker ska vara lyckliga och tillfreds för att motivera existensen av deras yrken. Lycka är en personlig upplevelse och inte nödvändigtvis är kopplat till vad man arbetar med. Självklart är ju detta sant även för sexarbetare. 

Vi använder alltså ordet sexarbete för markera att vårt jobb är just ett jobb och inte den uppsättning stereotypa egenskaper som en ”prostituerad” förväntas ha. 

SEXARBETE OCH SOCIALT STIGMA

De flesta organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter för oss sexarbetare är eniga om att användningen av ordet sexarbete är viktigt. Dels för att markera att det handlar om en ekonomisk aktivitet, dels för att det anses vara mindre stigmatiserande än ord som prostituerad och strippa. Men trots att Världshälsoorganisationen (WHO 2001; WHO 2205) och Förenta Nationerna (UN 2006; UNAIDS 2002) använder termen sex worker, sexarbetare, vägrar svenska myndigheter och politiker att göra det.

När EU-parlamentet i resolutionen ”Prostitution – which stance to take” rekommenderade medlemsstaterna att sexarbetare ska konsulteras i frågor som berör dem, på ett internationellt, nationellt och lokalt plan, sa dåvarande justitieminister Beatrice Ask “Däremot är det mer kontroversiellt att parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att formulera en uttalad policy som innebär att medlemsstaterna ska respektera de prostituerades rätt att fritt välja att arbeta som just prostituerade och att låta dem komma till tals i alla frågor som rör dem. Det är en främmande syn, en ståndpunkt som är väldigt svår att förena med den syn på prostitution som jag tycker att man ska ha.”.

Andra marginaliserades gruppers beslut att använda nya, modernare och mindre stigmatiserande benämningar respekteras nästan alltid. Vi tycks inte ens ha den rätten i Sverige till skillnad från, i princip, alla andra europeiska länder.

SEXARBETE INNEBÄR SOLIDARITET

En annan anledning att använda ordet sexarbetare är för att visa solidaritet och gemenskap inom gruppen. Alla sexarbetare påverkas, mer eller mindre, av det sociala stigmat och de fördomar det innebär. Vi är också medvetna om att vissa grupper drabbas hårdare än andra och då blir det ibland en instinktiv reaktion att ta avstånd från dem för att skydda sig själv. Någon som jobbar via nätet kallar sig eskort för att markera skillnaden gentemot gatuarbete. De som ägnar sig åt striptease kallar sig kanske för dansare och arbetar man med telefon sex kanske man väljer att använda telefonvärdinna.

Men för att kunna arbeta mot fördomar, för rättigheter och för att kunna stötta de i en socialt mer utsatt situation är det viktigt att vi sexarbetare visar förståelse för varandras individuella val och situationer och undviker en hierarki och maktordningen en sådan innebär. Att använda ordet sexarbete är att visa solidaritet eftersom det är en inkluderande term som innefattar alla som utför en sexuell tjänst eller aktivitet mot ersättning. Alla har samma värde, kan känna sig inkluderade och dessutom blir det lättare att slippa i detalj redogöra för var, hur och när man utövar sitt arbete. Man arbetar med sex, punkt!

MEN VAD RÄKNAS EGENTLIGEN SOM SEXARBETE?

”Well, if it walks like a duck, quacks like a duck, it’s probably a duck”. Alla tjänster som på något sätt är tänkta att leda till sexuell upphetsning och eventuellt klimax är sexarbete, även när inte fysisk beröring eller ens fysisk närvaro äger rum. Sexarbetare kan arbeta utomhus eller inomhus. De kan arbeta med striptease och privat posering, eller med porrfilm och foton. De kan självklart också sälja tjänster via chat, webcam och telefon. En del arbetare med sensual massage eller BDSM. Men även andra som inte är inkluderande i ovan nämnda ekonomiska aktiviteter kan anses utföra sexarbete. Om den sexuella aspekten av arbetet påverkar en persons identitet och självuppfattning kan det också vara sexarbete, exempelvis om man arbetar som butiksbiträde i en sexbutik.

Människor som jobbar med sexarbetare, till exempel receptionister, ägare eller chefer för bordeller räknas däremot inte som sex arbetare och är inte välkomna i sexarbetarorganisationer som Rose Alliance. Det är inte heller till exempel chaufförer, säkerhetsvakter eller privata receptionister om de inte själva arbetar med sex. 

SEXARBETARES RÄTTIGHETER ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Slutligen är det viktigt att påpeka att vad man än anser om sexarbete så är även vi inkluderade i de globala mänskliga rättigheterna. Trots att det borde vara självklart ignoreras detta faktum, på ett eller annat sätt, i så gott som alla länder. Mänskliga rättigheter värda att nämna är bl.a. ”Envar har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet” samt ”Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende”. Läsa gärna mer på ICRSEs hemsida. Det hela är ju egentligen ganska enkelt, det råkar ju faktiskt vara så att sexarbetare också är människor och har vi rätt att omfattas av samma rättigheter och lagar som alla andra.

OM SKADEREDUKTION

DEFINITION

Skadereduktion, ibland kallat skademinimering, skadereducering eller, på engelska: harm reduction hänvisar till politiska ståndpunkter, sociala insatser och praxis vars främsta mål är att reducera de olika negativa konsekvenserna av sexarbete, exempelvis rörande sexarbetares hälsa, sociala och ekonomiska välmående, utan att nödvändigtvis ha som mål att eliminera sexarbete som företeelse. Skadereduktion har positivt inflytande på sexarbetare, deras närståendes situation och för samhället i sin helhet.

PRINCIPER

Ett skadereduktionsperspektiv gentemot sexarbete är baserat på ett starkt engagemang för hälso- och sjukvård samt de mänskliga rättigheterna. Skadereduktionsperspektivet fokuserar på specifika risker och skadeverkningar.
Politiker, beslutsfattare, forskare, de som utför sociala insatser samt sexarbetarna själva bör ta reda på :

– Vad är de specifika riskerna och eventuella skadeverkningarna med att arbeta som sexarbetare?
– Vad orsakar de riskerna och skadeverkningarna?
– Vad kan göras för att reducera dessa risker och skadeverkningar?

Skadereduktion/Harm reduction fokuserar på anledningarna till de risker som är förknippade med sexarbete. Identifikationen av riskerna och anledningarna som ligger bakom måste göras korrekt innan beslut om lämpliga interventioner kan fattas. När insatser för att reducera risker och skadeverkningar utformas måste man också ha i åtanke de olika faktorer som kan göra sexarbetare speciellt utsatta såsom social situation, ålder, kön, migrationsstatus, sexuell läggning och alkohol- eller narkotikaanvändning.

EVIDENSBASERAT OCH KOSTNADSEFFEKTIVT

Det innebär ett åtagande att basera såväl politik som praktik på den starkaste evidens som finns tillgänglig. Ett skadereduktionsperspektiv är praktiskt, utförbart, effektivt, säkert och kostnadseffektivt. Det baseras på forskning om vad som faktiskt fungerar istället för på moralpolitik. De flesta insatser baserade på skadereduktion är lätta att implementera och har en stor positiv påverkan på såväl individen som samhället. Skadereduktioninsatser är även det bästa alternativet ur en ekonomisk synpunkt eftersom det innebär lågkostnads/högeffekts interventioner stället för  dyra insatser som bara kommer ett fåtal till del. 

STEGVIS VÄXANDE

Den som använder skadereduktion erkänner betydelsen av all positiv förändring som en individ gör i sitt liv. Insatserna är underlättande, snarare än påtvingade, och är baserade på individens egna behov. Därför är de utformade för att möta individens behov som de verkligen ser ut i dagsläget. Små vinster för många människor har en större positiv inverkan på samhället än stora vinster för ett litet fåtal. Det är mer troligt att en människa klarar av att förändra sin verklighet i många små steg, än i ett eller två stora.

Målsättningen för insatserna i en specifik situation kan med skadereduktionsmetoden ofta arrangeras i en hierarki med de, i nuläget, mer möjliga målen i ena änden (som att hålla sig frisk och arbeta säkert) till de mer svåruppnådda men ändå önskvärda målen i den andra. Att helt sluta som sexarbetare är inte alltid det man vill uppnå, men om så är fallet kan det anses vara svårare att uppnå enligt en sådan hierarki. Att hålla sexarbetare säkra och att skydda deras fysiska, psykiska samt sexuella hälsa har alltid högsta prioritet även om det kan finnas andra viktiga mål att försöka uppnå på längre sikt.

VÄRDIGHET OCH MEDKÄNSLA

Skadereduktionsutövare accepterar människor som de är och undviker att vara fördömande. Medkänsla inkluderar också sexarbetares familjer och andra människor i deras närhet. Harm reduction utövare motsätter sig avsiktlig stigmatisering av sexarbetare. Att kalla människor  ”hora” eller ”prostituerad kvinna” eller beskriva dem som hjälplösa offer utan agens vidmakthåller stereotyper, marginaliserar och skapar barriärer som hindrar målet: att hjälpa sexarbetare. Terminologi och språkligt förhållningssätt ska alltid uttrycka respekt och tolerans.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

De mänskliga rättigheterna inkluderar alla. Sexarbetare har inte förverkat sina mänskliga rättigheter, inklusive rättigheten till högsta möjliga standard av hälso- och sjukvård, till tillgång av samhällets tjänster, till sysselsättning, till frihet från godtycklig internering och frihet från grym, inhuman och förnedrande behandling.
Skadereduktion motsätter sig avsiktlig skada och negativ påverkan på sexarbetares liv som en följd av försök att kontrollera och/eller eliminera sexindustrin. Istället förespråkar man initiativ som respekterar och försvarar sexarbetares fundamentala mänskliga rättigheter.

UTMANA NUVARANDE METODER OCH POLITIK

Många faktorer bidrar till risker och skadeverkningar relaterade till sexarbete, inklusive beteende och individuella val, miljön där man arbetar samt lagar och politiska beslut med syfte att kontrollera sexindustrin. Många lagar och sociala insatser skapar, avsiktligt eller oavsiktligt, ökade risker för sexarbetare. Dessa inkluderar: kriminalisering av olika aspekter av sexarbete, diskriminerande maktutövande och korruption inom rättsväsendet, restriktiva och bestraffande lagar och politiska beslut, förvägrande av livsviktig hälso- och sjukvård och skaderreduktionsinsatser (som kondomutdelning och peer-utbildning) samt social orättvisa och isolering. Med skadereduktion ska beslut och insatser alltid ske på individnivå för att stötta till förändring. Samtidigt är det nödvändigt att ifrågasätta och utmana internationella och nationella lagar och förordningar som skapar ökade risker för sexarbetare och som bidrar till skadeverkningar förknippade med sexarbete.

INSYN, ANSVAR OCH DELAKTIGHET

Utövare och beslutsfattare ska hållas ansvariga för sina interventioner och beslut, likväl som för sina framgångar och misslyckanden. Skadereduktionsprincipen uppmuntrar till en öppen dialog, konsultation och debatt. En bred representation av berörda parter måste vara meningsfullt involverade i beslutsprocesser och implementeringen av fattade beslut, samt utförandet och utvärderingen av dessa. Det är särskilt viktigt att sexarbetarna själva är involverade i beslut som berör dem, och deras medverkan är central för utvärderingar av dessa.

OM DEN SVENSKA SEXKÖPSLAGEN

Kommer snart!